sobota, maj 18, 2024

ul.Sierakowskiego19, 97-500 Radomsko tel.:44 685 44 41

Projekt "Super zdrowie masz, gdy o porządek wokół dbasz"

wtorek, 20 październik 2020 09:10

Konkurs fotograficzny PT. „MOJE ZAŚMIECONE MIASTO, MOJE UKWIECONE MIASTO”

KONKURS FOTOGRAFICZNY

PT. „MOJE ZAŚMIECONE MIASTO, MOJE UKWIECONE MIASTO”

w ramach projektu ekologicznego realizowanego przez Publiczne Przedszkole nr 3 w Radomsku  pt. "Super zdrowie masz gdy o porządek wokół dbasz" z WFOSiGW w Łodzi

 § 1

Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 3 w Radomsku.
2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu ekologicznego pod nazwą „Super zdrowie masz gdy o porządek wokół dbasz" z WFOSiGW w Łodzi.
§ 2
Cel konkursu
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem zanieczyszczenia środowiska. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

 § 3
Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.

2. Zdjęcia powinny zostać zrobione na obszarze miasta i okolic Radomska.

 § 4
Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do dzieci 3-6 letnich z przedszkoli i oddziałów „0” szkół podstawowych w Radomsku.

2. Dla biorących udział w konkursie dzieci, wymagana jest zgoda i podpis rodziców /opiekunów, którą należy złożyć na karcie zgłoszenia lub można przesłać razem ze zdjęciem na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 § 5
Zasady udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Fotografia powinna posiadać 1 autora.
3. Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie lub z pomocą osoby dorosłej.
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 fotografie.
5. Uczestnik konkursu może przesłać 1 fotografie w formie elektronicznej: e-mail lub inny nośnik, np. CD. Fotografie prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia_imię i nazwisko”. Do prac prosimy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
6. Z jednej placówki przedszkolnej mogą wpłynąć maksymalnie 2 prace, z oddziałów „0”szkół podstawowych 1 praca.
7. Adres e-mail do zgłoszeń drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; w temacie: Konkurs fotograficzny – „MOJE ZAŚMIECONE MIASTO, MOJE UKWIECONE MIASTO”.
8. Adres do zgłoszeń na płytach CD lub przyniesienie wywołanego lub wydrukowanego zdjęcia do PP nr 3
ul. Sierakowskiego 19, 97-500 Radomsko z dopiskiem Konkurs fotograficzny – „MOJE ZAŚMIECONE MIASTO, MOJE UKWIECONE MIASTO”.
9. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

§ 6

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.

 § 7
Terminarz

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 27.10.2020 r. do godziny 15.00 mailowo lub osobiście.

2. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 28-30.10.2020 r., wyniki konkursu ogłoszone zostaną 03.11.2020 r. telefonicznie lub e-mailowo.

4. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w listopadzie, organizator dostarczy nagrody do zwycięzców po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

§8.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów.

 

 ORGANIZATORZY

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola Nr 3 w Radomsku

 FUNDATORZY NAGRÓD

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Załącznik nr 1-pobierz
do Regulaminu konkursu „MOJE ZAŚMIECONE MIASTO, MOJE UKWIECONE MIASTO”

KARTA ZGŁOSZENIA
„MOJE ZAŚMIECONE MIASTO, MOJE UKWIECONE MIASTO”

 

Nazwa i adres placówki………………….................................................................................

Imię i nazwisko autora................................................................................................................

Wiek dziecka..............................................................................................................................

Nazwisko opiekuna.....................................................................................................................

 

Pieczęć przedszkola, szkoły

 

Załącznik nr 2-pobierz
do Regulaminu konkursu „MOJE ZAŚMIECONE MIASTO, MOJE UKWIECONE MIASTO”

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
Wyrażam zgodę
na uczestnictwo dziecka……………………………………………………………………………., którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym* w Konkursie fotograficznym „MOJE ZAŚMIECONE MIASTO, MOJE UKWIECONE MIASTO”. Informuję, że zostałam/em zapoznana/ny z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*)
Oświadczam, że udzielam organizatorom Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy konkursowej na stronach internetowych organizatorów Konkursu, powielanie pracy każdą dostępną techniką i na wykorzystanie jej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.), w szczególności w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością organizatora Konkursu. Udzielana licencja obejmuje prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego. Prawo własności do przysłanych materiałów z chwilą dostarczenia pracy konkursowej przechodzi na Organizatora Konkursu.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu moich danych osobowych zgodnie z ustawą z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), na potrzeby organizacji i promocji Konkursu Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatora Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane z promocją Konkursu oraz promocją. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, telewizja, prasa.
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*)
Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z powyższą klauzulą.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*)
• niepotrzebne skreślić

 

  • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
  • 44 685 44 41
  • 44 685 44 40
  • dyrektorpp3@radomsko.pl