sobota, maj 18, 2024

ul.Sierakowskiego19, 97-500 Radomsko tel.:44 685 44 41

Bezpieczeństwo

Odbiór dziecka

Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego oraz stopień pokrewieństwa.

Każde upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i na żądanie nauczycielki lub pomocy nauczyciela okazać go. Upoważnienie do odbioru dziecka jest ważne cały rok i w każdej chwili może być zmienione bądź odwołane.

Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko, będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe). W wypadku każdej odmowy wydania dziecka, niezwłocznie winien być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do uaktualniania danych adresowych numerów telefonów kontaktowych swoich oraz osób upoważnionych.

Bezpieczny przedszkolak

W naszym przedszkolu: Istnieje regulamin spacerów i wycieczek. Przed każdą wycieczką rodzice podpisują pisemną zgodę na wyjazd dziecka na wycieczkę, zapoznawani są z regulaminem wycieczki. W przedszkolu odbywają się spotkania z policjantem, strażakiem, strażnikiem miejskim, pielęgniarką. Dzieci uczą się bezpiecznych zachowań podczas zajęć wynikających z miesięcznych planów pracy. Teatrzyki, zajęcia dramowe, organizowane w przedszkolu uczą dzieci, jak należy zachować się wobec nieznajomych osób.

Zdrowy przedszkolak

Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci; dzieci mocno zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola. Ubiór dziecka musi być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Mamy nadzieję, że nasze przedszkole jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dziecku,a wszelkie działania z zakresu bezpieczeństwa są akceptowane przez rodziców,bo wszystko, co robimy, robimy z myślą o dziecku i dla dobra dziecka.

Ciepła, radosna atmosfera, uśmiechnięty, życzliwy, wykwalifikowany personel to nasze atuty.
Dowiedz się więcej o naszym przedszkolu

Więcej
  • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
  • 44 685 44 41
  • 44 685 44 40
  • dyrektorpp3@radomsko.pl