sobota, maj 18, 2024

ul.Sierakowskiego19, 97-500 Radomsko tel.:44 685 44 41

Opłaty

1. Świadczenia udzielane dziecku przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala rada gminy Miasta Radomsko.

3. Rodzice zobowiązani są do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za każdą godzinę świadczeń w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych przekraczających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w kwocie nie wyższej niż 1 zł za godzinę zajęć. Maksymalna wysokość opłat, o której mowa podlega waloryzacji. Przedszkole nie może pobierać opłat innych niż ustalone za godzinę zajęć.

4. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

5. Opłaty podlegające zwrotowi zalicza się na poczet opłat za następny miesiąc, a w przypadku niemożności takiego rozliczenia, zwraca się rodzicom w sposób przez nich pisemnie wskazany. Nieodebrane w danym roku szkolnym zwroty opłat przeznacza się na koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych przekraczających podstawę programową w przedszkolu.

6. Za każdą rozpoczętą godzinę ponad zadeklarowaną rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty w takiej samej wysokości. W przypadku uzasadnionego przekroczenia zadeklarowanej godzin odbioru dziecka z przedszkola, rodzice zobowiązani są do wydłużenia pobytu dziecka w przedszkolu

1) Za niewykonanie obowiązku odbioru dziecka z chwilą zamykania przedszkola, rodzice zobowiązują się do uiszczenia opłaty za każdą godzinę opieki, w wysokości równej wynagrodzeniu nauczyciela za jedną godzinę zajęć.
2) Należności z tytułu powyższego winny być uiszczone w najbliższym terminie wnoszenia opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może rozpatrywać wniosek rodziców i opiekunów dziecka o przyznanie ulgi w opłacie. Do wniosku rodzice (prawni opiekunowie) dołączają niezbędne dokumenty potwierdzające dochód na jednego członka w rodzinie.

8. Przy wielogodzinnym pobycie dziecka w przedszkolu istnieje możliwość korzystania przez nie z całodziennego wyżywienia tj. 3 posiłków a także z dwóch posiłków i z jednego posiłku. Kalkulacja kosztów przygotowania posiłków zawiera szczegółową listę artykułów spożywczych (z okresu obejmującego ostatni pełny miesiąc poprzedzający dzień sporządzenia kalkulacji)

9. Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta Radomska.

10. W przypadku korzystania z trzech posiłków opłata wynosi 100% dziennej stawki żywieniowej, a w przypadku korzystania z dwóch i jednego posiłku odpowiednio 80% i 50% dziennej stawki żywieniowej.

11. Rodziców (prawnych opiekunów) dzieci, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych niezbędna jest stała, bądź doraźna pomoc materialna służąca refundacji kosztów żywienia dzieci, przedszkole zachęca do korzystania ze środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

12. Opłaty za świadczenia udzielane dziecku przez przedprzedszkole pobierane są z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca.

13. Pracownicy przedszkola poza pracownikami kuchni, którzy z wyżywienia korzystają bezpłatnie, są uprawnieni do korzystania z posiłków w przedszkolu w dniach, w których pracują. Kalkulacja kosztów przygotowania posiłku zawiera:

- szczegółową listę artykułów spożywczych (z okresu obejmującego ostatni pełny miesiąc poprzedzający dzień sporządzenia kalkulacji z uwzględnieniem cen bieżących),
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla intendenta, kucharza, pomocy kuchennych (średnia z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień sporządzenia kalkulacji)
- miesięczne koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz ZFSŚ intendenta, kucharza, pomocy kuchennych kuchni (średnia z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień sporządzenia kalkulacji )
- środki czystości wydane do kuchni (średnia z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień sporządzenia kalkulacji z uwzględnieniem cen bieżących);
- zakupy dokonywane do kuchni (średnia z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień sporządzenia kalkulacji);
- energia elektryczna, gaz, woda, nieczystości (średnia z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień sporządzenia kalkulacji)

  • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
  • 44 685 44 41
  • 44 685 44 40
  • dyrektorpp3@radomsko.pl