Konkursy

wtorek, 16 luty 2021 08:58

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny pt."Woda moja przyjaciółka"

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM pt. "Woda moja przyjaciółka" w ramach projektu ekologicznego dotyczącego wody, realizowanego przez
Publiczne Przedszkole nr 3 w Radomsku w roku szkolnym 2020/2021 z WFOŚiGW w Łodzi

§ 1

Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 3 w Radomsku.
2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu ekologicznego WFOŚiGW w Łodzi na
rok szkolny 2020/2021.


§ 2

Cel konkursu

1. Kształtowanie wyobraźni emocjonalnej oraz inwencji twórczej dzieci poprzez
wykonanie pracy plastycznej.
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form
plastycznych.
3. Uzmysłowienie dzieciom znaczenia wody dla roślin, ludzi i zwierząt, oraz
zrozumienie potrzeby jej oszczędzania.

§ 3

Regulamin

1. Konkurs skierowany jest do dzieci 4-6 letnich z przedszkoli i oddziałów „0” szkół podstawowych w Radomsku.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. "Woda moja przyjaciółka".

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
4. Z jednej placówki przedszkolnej mogą wpłynąć maksymalnie 2 prace, z oddziałów „0”szkół podstawowych 1 praca.

5. Zadaniem uczestników jest wykonanie i przedstawienie do oceny pracy plastycznej, prezentującej „Wodę jako moją przyjaciółkę”.
6. Praca powinna być wykonana na kartce w formacie A3 lub A4, wykonana techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage. Technika plastyczna dowolna – płaska.
7. Przy ocenie prac będziemy brać pod uwagę zgodność z tematyką, samodzielność wykonania pracy przez dziecko i estetykę pracy a także oryginalność.

8. W konkursie udział mogą brać dzieci 4-6 letnie.

9. Zgłoszone prace powinny zawierać załączniki (załączone do niniejszego regulaminu).
10. Prace nieopisane nie zostaną dopuszczone do oceny Jury. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

11. Prace oraz wszelkie prawa do nich, przechodzą na własność organizatora.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentacje prac oraz danych autora dla potrzeb konkursu na stronie internetowej przedszkola oraz Facebooku i inne.

13. Prace konkursowe należy składać osobiście lub przesyłać do dnia 18.02.2021 r. (decyduje data stempla poczt.) na adres: Publiczne Przedszkole nr 3 97-500 Radomsko ul. Sierakowskiego 19 z dopiskiem konkurs plastyczny pt. „Woda moją przyjaciółką”
14. Ocena prac zostanie dokonana przez Jury powołane przez organizatora.
15. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 26.02.2021 r.

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów.
17. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy.

18. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
Zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w celu promocji konkursu.
19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów.
20. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i godzinie wręczenia nagród telefonicznie lub e-mailowo.

Prace wraz z kartami zgłoszeń należy składać do 18.02.2021 r. w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Radomsku ul. Sierakowskiego 19.


Informacji na temat konkursu udziela nauczycielka

Katarzyna Duda-Domińczyk
pod nr tel. 44/ 685 44 40/41

Ogłoszenie wyników i dostarczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się dn. 26.02.2021 r. przez pracownika Publicznego Przedszkola nr 3 w Radomsku.

ORGANIZATORZY

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola Nr 3 w Radomsku

FUNDATORZY NAGRÓD

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

KARTA ZGŁOSZENIOWA (załącznik )- POBIERZ

  • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
  • 44 685 44 41
  • 44 685 44 40
  • dyrektorpp3@radomsko.pl