sobota, czerwiec 22, 2024

ul.Sierakowskiego19, 97-500 Radomsko tel.:44 685 44 41

Aktualności rok szkolny 2019-2020

środa, 06 maj 2020 10:00

Procedura Bezpieczeństwa na terenie Publicznego Przedszkola nr 3 w Radomsku

 Procedura bezpieczeństwa na terenie Publicznego Przedszkola nr 3w Radomsku w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215)
3. Statut Publicznego Przedszkola nr 3 w Radomsku
4. Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
5. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Opracowała: Mariola Wawryka

 

Definicja przedmiotu procedury

Bezpieczeństwo – stan bądź proces gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez oddalenie zagrożenia, lęków, obaw niepokoju i niepewności. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu to zespół czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez zapewnienie warunków materialnych, psychospołecznych. To także zespół zabiegów metodycznych kształtujących czynną postawę wobec zdrowia.

Cele procedury

Zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków w przedszkolu poprzez:

• wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
• zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu
• usystematyzowanie zasad postępowania wobec wychowanków,
• wdrażanie zasad postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych
• dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.

Zakres procedury

Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć opiekuńczych i zabaw dzieci na terenie przedszkola i w ogrodzie przedszkolnym.

Osoby podlegające procedurze

Procedura dotyczy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dzieci i rodziców Publicznego Przedszkola nr 3 w Radomsku
1. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do natychmiastowego informowania o wszelkich zaistniałych zagrożeniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.
2. Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela i pracownika. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu w okresie pandemii wirusa COVID-19.

I. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice.
2. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice powinni zmierzyć mu temperaturę. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperaturę dziecko nie może być przyprowadzone do przedszkola.
3. Dziecko, które ukończyło 4 rok życia powinno być zaopatrzone
w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki,
4. Do przedszkola należy przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
5. Przed wejściem do przedszkolnej szatni i korytarza bezwzględnie wszystkie osoby dorosłe powinny zdezynfekować ręce płynem do tego przeznaczonym, znajdującym się w widocznym miejscu przy wejściu do przedszkola. Dostępność płynu zapewnia przedszkole.
6. Rodzice winni być zabezpieczeni w środki ochrony osobistej tj. maseczkę lub przyłbicę zakrywającą nos i usta oraz rękawice ochronne, zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również podczas przebywania w budynku przedszkola.
7. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi , co oznacza, że zobowiązani są przekazać wychowanka w drzwiach sali zajęć, jednak nie wchodząc do sali.
8. Nauczyciel musi widzieć i wiedzieć, kto przyprowadził dziecko do sali zajęć.
9. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali po przyprowadzeniu przez rodzica, do czasu odbioru dziecka z sali po skończonych zajęciach.
10. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola i odebrać z niego zgodnie
z godzinowymi deklaracjami złożonym przez rodzica, bądź w godzinach ustalonych z dyrektorem przedszkola.
11. Wydawanie dziecka innym osobom niż rodzice może nastąpić tylko
w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców,
12. Dziecko uważa się za odebrane przez rodziców lub osoby upoważnione
w momencie ustnej informacji przekazanej nauczycielowi o odbiorze dziecka i po jego wyjściu z sali zajęć do szatni. Od tego momentu opiekę
i odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przejmują rodzice lub osoby upoważnione,
13. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.

 II. Zajęcia i zabawy w sali oraz korzystanie z ogrodu przedszkolnego

Sala zajęć

1. Z sali zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, powinny być one systematycznie dezynfekowane.
2. Salę, w której organizowane są zajęcia, należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę, a zabawy ruchowe należy prowadzić przy otwartych oknach,
3. Przy organizowaniu młodszym dzieciom miejsca do odpoczynku poobiedniego należy zachować dystans pomiędzy leżakami (jeśli to możliwe około 2 metrów).
4. Podczas spożywania posiłku przy stoliku może siedzieć maksymalnie troje dzieci.
5. Każdorazowo po spożytym posiłku należy dokonać czyszczenia i dezynfekcji i blatów stołów, podkładów pod talerze i poręczy krzeseł.
6. Wszystkie sprzęty, zabawki i powierzchnie płaskie należy co najmniej raz dziennie czyścić płynami dezynfekującymi.

Ogród przedszkolny

1. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie placówki placu zabaw.
2. W miarę możliwości należy tak zorganizować wychodzenie dzieci do ogrodu przedszkolnego poszczególnych grup, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie,
3. Sprzęt na placu zabaw musi być codziennie (przed wyjściem dzieci) dezynfekowany.
4. Dzieci nie mogą korzystać z piaskownic.

III. Obowiązki i odpowiedzialność osób realizujących zadania niniejszej procedury

1. Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny
w przedszkolu, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa
w zajęciach opiekuńczych organizowanych przez przedszkole oraz poza budynkiem placówki; odpowiada za organizację pracy w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola; opracowuje procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
i pracownikom w czasie trwania pandemii wirusa COVID-19,
a w szczególności:

1) Organizuje ze względu na szczególne warunki pracę nauczycieli
i innych pracowników, dzieląc ich na dwa zespoły, a organizację pracy w ciągu tygodnia prowadzi rotacyjnie (pięć dni pracy, pięć dni odpoczynku). Do każdej grupy przyporządkowani są po dwoje nauczycieli i po jednym pracowniku obsługi.
2) Organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci w grupach do 12 osób,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, do 14 osób, w wyznaczonych i stałych salach zajęć
z zachowaniem możliwego dystansu pośród bawiących się dzieci (jeśli to możliwe 2 metry) . Każda sala zajęć, w której przebywają dzieci musi odpowiadać standardom powierzchni 4m2 na jedno dziecko i jednego nauczyciela. W organizacji pracy uniemożliwia stykanie się ze sobą różnych grup przedszkolnych.
3) Organizuje bezpieczne korzystanie z posiłków w miejscu do tego przeznaczonym (sala zajęć),
4) Zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej w tym rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice,
5) Zapewnia sprzęt i środki do dezynfekcji oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi,
6) Przeprowadza spotkania z pracownikami, zwracając im uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną,
7) Zapewnia fartuch roboczy z długimi rękawami do wykorzystania w sytuacji izolacji w przypadku podejrzenia stanu zarażenia, choroby.

2. Nauczyciele – są zobowiązani do opieki nad dziećmi przebywającymi
w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych
z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:
1) Prowadzą rozmowy z dziećmi na temat obecnie obowiązujących
w placówce zasad bezpieczeństwa,
2) Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce. Organizują pokaz właściwego mycia rąk,
3) Zapewniają podawanie dzieciom wody z dystrybutorów tak, aby nie miały one bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody,
4) Nie organizują wyjść poza teren przedszkola np. spacery,
5) Rezygnują z mycia zębów przez dzieci w przedszkolu,
6) Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

3. Pozostały personel przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań, a w szczególności:
1) Pracownicy obsługi - do utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów itp., co najmniej kilka razy dziennie,
2) Pracownicy kuchni - powinni myć wielorazowe naczynia i sztućce
w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 stopni Celsiusa, a także przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.
3) Wszyscy pracownicy – do zachowania szczególnej higieny oraz zasad dezynfekcji, a także do bieżącego informowania dyrektora o stwierdzonych nieprawidłowości np. podwyższonej temperatury ciała lub innych objawów choroby u siebie bądź u innych osób przebywających na terenie przedszkola, w tym rodziców.

4. Rodzice w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka powinni znać procedurę zapewnienia bezpieczeństwa obowiązującą w przedszkolu,
a w szczególności:
1) Winni przekazać dyrektorowi przedszkola istotne informacje o stanie zdrowia dziecka tak, aby zapewnić jemu odpowiednią opiekę.
2) Nie powinni posyłać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
3) Powinni zadbać o to, aby dziecko nie zabierało do przedszkola własnych zabawek i innych przedmiotów.
4) Powinni regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.

IV. Postępowanie w sytuacji podejrzenia u dziecka z choroby lub zakażenia

Objawy u dziecka przebywającego w przedszkolu, będące podstawą do poinformowania przez nauczyciela rodziców o konieczności zabrania dziecka z placówki :
• utrudniony kontakt z dzieckiem,
• dziecko jest apatyczne, nie chce brać czynnego udziału w zajęciach,
• temperatura ciała dziecka jest podwyższona,
• dziecko ma duszności,
• dziecko ma problemy z oddychaniem, oddech świszczący, furczący,
• dziecko ma mokry kaszel z odkrztuszaniem lub uciążliwy suchy kaszel

Postępowanie

1. Jeżeli stwierdzono któryś z wyżej wymienionych objawów sugerujących chorobę lub zakażenie koronawirusem, nauczyciel odseparowuje dziecko od innych wychowanków. Zawiadamia rodziców o podejrzeniu choroby, cały czas pełniąc opiekę nad pozostałymi dziećmi. Do opieki nad dzieckiem chorym upoważnia wybranego pracownika przedszkola – np. woźną, która na czas sprawowania opieki ubrana jest w fartuch z długimi rękawami, maseczkę lub przyłbicę oraz rękawice.
Użyte środki należy zapakować do szczelnego worka plastikowego i poddać dezynfekcji.
2. Po odbiorze dziecka sala musi być bezwzględnie poddana dezynfekcji.
3. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania go z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
4. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu
z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
5. Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego zaleceń, a o dniu powrotu dziecka do przedszkola decyduje lekarz.
6. W razie uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel prosi rodziców o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych. Do czasu dostarczenia zaświadczenia dziecko nie może uczęszczać do przedszkola.
7. W sytuacji ujawnienia zarażenia u dziecka rodzic powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora przedszkola, który podejmuje dalsze działania, zgodnie z wytycznymi Inspekcji Sanitarnej.

V. Postępowanie na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 przez pracowników przedszkola

1.Pracownicy przedszkola, u których wystąpiły niepokojące objawy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-epidemiologiczną, bądź oddziałem zakaźnym Szpitala Powiatowego, a w razie pogarszania się stanu zdrowia powinni zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,
2.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, do miejsca izolacji,
3.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

VI. Postanowienia ogólne

1. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli oraz innych pracowników, ale nie ma przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
2. Pracownicy przedszkola powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum półtora metra.
3. Pracownicy kuchni oraz personel pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz nauczycielami i personelem opiekującym się dziećmi,
4. W przedszkolu ogranicza się przebywanie osób trzecich, a także bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz. Dostawcy towarów winni zachować środki szczególnej ostrożności.
5. Przedszkole przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jak i jego rodziców oraz
o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysyłaniem dziecka na zajęcia.

 

 

  • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
  • 44 685 44 41
  • 44 685 44 40
  • dyrektorpp3@radomsko.pl