Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczne Przedszkole nr 3
ul.Sierakowskiego 19
Radomsko

Na podstawie Zarządzenia nr 10/2019 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 17 stycznia 2019 r.,Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Radomsku informuje,
że przeprowadza się rekrutację kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 według następującego harmonogramu:

1)    w terminie od 04.02.2019r. do 08.02.2019r. rodzice dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola nr 3 w poprzednich latach składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Radomsku.

2)    w terminie od 18.02.2018r. do 15.03.2018r. rodzice składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole. Rodzice, określają kolejność wybranych publicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.

Do Publicznego Przedszkola nr 3 w Radomsku przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Miasta Radomsko.
     W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a)    wielodzietność rodziny kandydata
b)    niepełnosprawność kandydata
c)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w ppkt a)-g), a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.

4)    Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

 L.p.  Kryterium Wartość kryterium w punktach
 1

Dziecko rodziców, którzy pracują/studiują w systemie dziennym:

- w przypadku jednego pracującego/studiującego rodzica

- w przypadku dwojga pracujących/studiujących rodziców

5

10

 2 Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie w roku, na który przeprowadzona jest rekrutacja uczęszczać do danego przedszkola  5
 3  Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki  5
 4  Zadeklarowanie przez rodziców korzystania przez dziecko z oferty przedszkola – za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową  1
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania    25

5)    w terminie 18.03.2019r. - 22.03.2019r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Radomsku, która:

•    ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 26.03.2019r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
•    ustala i w dniu 02.04.2019r.  podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.