Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczne Przedszkole nr 3
ul.Sierakowskiego 19
Radomsko

Elektroniczna skrzynka podawcza

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu:

 


Placówka funkcjonuje w godzinach od 6.00-17.00

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące opieki, wychowania i edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: dokumentację kancelaryjną ; dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów w godzinach 8:00 -15:00

Sprawy prowadzone przez Przedszkole

Opieka ,wychowanie i edukacja

 • zapisy dzieci do przedszkola
 • realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
 • prowadzenie dzienników zajęć wychowania przedszkolnego

Sprawy administracyjne

 • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola
 • wydawanie zaświadczeń
 • wydawanie zarządzeń

Sprawy kadrowe

 • sprawy kadrowe nauczycieli;
 • sprawy kadrowe pracowników niepedagogicznych.

Sprawozdawczość

 • sprawozdania
 • raporty

Archiwum

 • akta osobowe pracowników
 • dzienniki zajęć przedszkola
 • protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami
 • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola

Finanse przedszkola

 • Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki są prowadzone przez

Tryb załatwiania spraw

 • Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi : dyrektor przedszkola ( w godzinach 8:00 - 15:00 )
 • Odpłatność za przedszkole: intendent w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń)
 • Informacje o dziecku: nauczyciele poszczególnych oddziałów

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.