Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczne Przedszkole nr 3
ul.Sierakowskiego 19
Radomsko

Podmiot działania i kompetencje określają:

 • Art.6 Ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996, Nr 67, poz.329 ze zm)
 • Statut jednostki

Przedszkole:

 • Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 • Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
 • Rozwija zainteresowania i zdolności dzieci
 • Przygotowuje dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole

Zgodnie z art. 14 ustawy z 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004, Nr 109, poz. 1161) ze zmianami, wynikającymi z ustawy z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 ze zm.), przedmiotem działalności przedszkola jest opieka, wychowanie i kształcenie dzieci, które od początku roku szkolnego w danym roku kalendarzowym ukończą 3 lata, aż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Rodzice dziecka sześcioletniego są obowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Dyrektor Przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.

Niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, skreślenie wychowanka z listy.

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Na podstawie art. 6 powołanej wyżej ustawy Publiczne Przedszkole nr 3 w Radomsku jest przedszkolem publicznym, gdyż:

 • dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje;
 • prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • pełni funkcje wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą.

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.